Medicinska fakulteten
Kön/Genusperspektiv
Förslag till kursinnehåll
Till startsida utbildningsplan 2000

Tillbaks till översikt

Mål för kön/genusperspektiv i läkarutbildningen

Studenterna ska få kunskap och förståelse för betydelsen av kön/genus för

  • hälsa och sjukdom
  • interaktion och kommunikation i konsultation, utredning, behandling och vård
  • relationer mellan medlemmar i team på arbetsplatser och under studietiden.

Aspekter av kön/genus belyses under samtliga terminer.

Vilka konsekvenser kan detta få i planeringen av den nya läkarutbildningen?

  1. Våra lektorer och lärare måste ha kunskap om genus och vad ett genusperspektiv kan tillföra.
  2. Vi måste belysa könsteoretiska aspekter på sjukdomar, epidemiologi, bemötande, medicinsk vetenskap, etik, osv.
  3. Vi måste granska vårt eget bemötande av studenterna så att undervisningen ger lika möjligheter för båda könen. Vi måste fundera över pedagogiska modeller som möjliggör detta.
  4. Vi måste granska kurslitteraturen. Beskrivs könsspecifika problem? Problematiseras könsskillnader? Finns könsstereotypier? En genomgång av kurslitteraturen på läkarlinjen i Linköping 1996 påvisade stora brister i kön/genusperspektiv.

Kön/genus har naturligtvis olika relevans inom olika ämnen och vad som är relevant måste varje terminsgrupp fundera över. Sedan kan vi diskutera i startgruppen och göra en sammanställning och se om det verkar bli vettigt. Vad fattas? Vad upprepas? Är målen bra?

Här är några exempel på vad som kunde ingå i några av våra ämnen :

Vetenskaplig baskurs: presentera perspektivval och kön som kategori kontra genusperspektiv inom forskning. Genusbias. Etiska aspekter som rör kön/genus. Föreslå projekt med könsteoretiskt perspektiv...

Cellens struktur och funktion: Uppmärksamma könsskillnader/likheter...

Sjukdomslära, symptom, diagnostik: Belysa könsspecifika drag vad gäller olika sjukdomar t.ex. hjärt/kärlsjukdomar och rörelseorganens sjukdomar. Fall som kan diskuteras ur ett kön/genusperspektiv. Hur kvinnors och mäns sociala villkor kan påverka symptompresentation, sjukdomsbeteende och förlopp. Värdering av symptom utan diagnos med ett kön/genus perspektiv. Diskutera könsbias i tolkning av symptom, utredning och behandling.

Kliniska undersökningsmetoder: Problematisera fysisk beröring ur ett genusperspektiv. Hitta typsituationer som kan ligga till grund för bra diskussioner.

Konsultationen: Förväntningar på kvinnliga och manliga doktorer respektive patienter, vad betyder doktorns/patientens kön i konsultationen, maktassymetri, fall som kan diskuteras ur ett kön/genusperspektiv. ..

Valbara kurser: Föreslå kurser som fördjupar kunskapen om kön/genus.

Examination: Könsteoretiska aspekter måste examineras.

Tillbaks Till början


Medicinska fakulteten
Umeå universitet
Informationen kontrollerades senast 27 april 2000
Ansvarig för sidan: hans.fallman@adm.umu.se